kanc_za_mlade.png

COR samostalno i u saradnji sa drugim ustanovama 
i organizacijama realizuje projekte

Realizacija projekata proizilazi iz istraživački usmerenog cilja Centra, kao i istraživača koje okuplja.
Rezulateti projekata se publikuju u naučnim publikacijama čime dobijaju potvrdu kako stručne tako i naučne javnosti. Primena savremenih metoda i modela u realizaciji projekata doprinosi kvalitetu kako prikupljenih materijala tako i rezultata do kojih se putem realizacije projekata dolazi.


Svi projekti na kojima je Centar za održivi razvoj Beograd angaživan imaju za cilj izgradnju i unapređenje kapaciteta obrazovnog sistema. Na osnovu tako definisanog primarnog cilja, Centar vrši izradu programa edukacije, organizuje i izvodi tako pripremljene edukacije kroz: radionice, treninge, seminare, predavanja, tribine, konferencije, okrugle stolove, debate i sl. Vrši istraživanje u oblasti obrazovanja i alternativnih vidova obrazovanja. Izdaje knjige, časopise, biltene, publikacije i sl. 


Powered by WebExpress